Kuda rahvas, nõnda rõõvas

Raamatunäitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"17. ok­toob­rist 29. no­vemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Kuda rah­vas, nõn­da rõõ­vas“.

Rah­va­rõivad on ta­lu­po­ja­rõivad, mida kan­ti nii argi- kui pi­du­päe­va­del. Ees­tis tä­his­ta­sid rah­va­rõivad ühtae­gu sei­sus­lik­ku ja rah­vus­lik­ku kuu­lu­vust – ta­lu­po­ja­sei­sust ja maa­rah­vast, sest va­lit­se­vad klas­sid kuu­lusid sak­sa rahvusse.
Ni­me­tus „rah­va­rõivad” tuli tar­vi­tu­se­le är­ka­mis­ajal, mil C. R. Ja­kob­son jt rah­vus­li­kud te­ge­lased hak­ka­sid taot­le­ma tra­dit­sioo­ni­lis­te ta­lu­po­ja­rõi­vas­te kand­mist pi­du­li­kel kok­ku­tu­le­ku­tel rah­vus­li­ku uh­ku­se rõhutamiseks.
Tä­na­päe­val kan­tak­se lau­lu­pi­du­del ja muu­del rah­vus­li­kel üri­tus­tel eelkõi­ge 19. sa­jan­di pi­du­lik­ku ta­lu­po­ja­rõi­vast. Ki­hel­kond­li­ke eri­ne­vus­te­ga ta­lu­po­ja­rõi­vast on saa­nud rahvussümbol.