(Eesti) Heanaaberlik soovitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

13. no­vem­brist 15. det­sem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Heanaaber­lik soovi­tus”.

Väl­japanek Soome Vabari­i­gi 100. sün­nipäe­va puhul. Soovi­tatud va­likus on vane­mad ja uue­mad soome kir­jan­dus­teosed su­urtele ja väikestele; proosat, lu­ulet ning ka väl­japaist­vate soom­laste elulugusid.