(Eesti) Tapa rongijaama elluärkamine

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"20. no­vem­brist 22. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamine”.

Fo­tonäi­tuse vanast ja prae­gus­est Tapa vak­sal­ist koost­as TTÜ muu­se­u­mi ku­raa­tor Nele In­glist. 2017. aas­ta ju­ulist on Tapa jaama­hoone kul­tu­urimälestis. Lisaks fo­tonäi­tuse­le on või­ma­lik luge­da in­imeste mäles­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mäles­tuster­aa­ma­tusse kir­ja panna.