Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on

Raamatunäitus "Õieti on päris kahju, et jõulud nii harva on"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Õie­ti on pä­ris kah­ju, et jõu­lud nii har­va on“.

Mida lap­sed Bul­ler­by kü­las tee­vad? Har­ven­da­vad nae­reid, ma­ga­vad la­kas, kü­tivad ürg­vei­seid, sa­lat­se­vad, tee­vad näi­te­män­gu ja tõm­ba­vad Olle ham­mast väl­ja. Koo­lis käivad ikka ka. Tä­his­ta­vad sün­ni­päe­vi ja loo­mu­li­kult pü­hit­se­vad jõule.
Näi­tu­selt saab tea­da, kui­das pi­da­sid jõu­le Bul­ler­by lap­sed ja mil­li­sed on ol­nud kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni aastalõpud.