Pipi Pikksuka jõulupuu

Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu" Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Pipi Pikk­su­ka jõu­lu­puu“.

Sel tal­vel kut­su­me lap­si meie mui­nas­ju­tu­tup­pa kaema Pipi Pikk­su­ka jõu­lu­puud. Se­ga­sum­ma su­vi­la jõu­lu­kau­nis­tused val­mis­ta­sid Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­lased kuns­ti­õpe­ta­ja Eve All­soo ju­hen­da­misel. Õpe­ta­ja Elle Ki­vi­soo õpi­lased 3.a klas­sist te­gid ilu­said lumepilte.
Kes kül­la tu­leb, saab uu­ri­da, mitu kor­da ja mida Pipi juu­res root­si kom­be ko­ha­selt jõu­lu­õh­tul süüak­se. Saab ai­da­ta va­li­da kõi­ge pi­pi­li­ku­mat kuu­se­puud. Ja vaa­da­ta, mil­lis­te­le Ast­rid Lind­g­re­ni raa­ma­tu­te­ge­las­te­le on Pipi üles sät­ti­nud jõulusokid.
Se­ga­sum­ma su­vi­last võib õn­git­se­da lu­ge­miseks mõne Ast­rid Lind­g­re­ni vah­va lasteraamatu.