(Eesti) Pipi Pikksuka jõulupuu

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu" Näitus "Pipi Pikksuka jõulupuu"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Pipi Pikksu­ka jõulupuu”.

Sel talv­el kut­sume lap­si meie muinasju­tu­tup­pa kae­ma Pipi Pikksu­ka jõulupu­ud. Sega­sum­ma suvi­la jõu­lukau­nis­tused valmis­tasid Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­lased kun­stiõpeta­ja Eve All­soo juhen­damisel. Õpeta­ja Elle Kivi­soo õpi­lased 3.a klas­sist te­gid ilu­said lumepilte.
Kes kül­la tuleb, saab uuri­da, mitu ko­r­da ja mida Pipi ju­ures root­si kombe ko­haselt jõu­luõh­tul süüakse. Saab ai­da­ta val­i­da kõige pip­i­liku­mat ku­usepu­ud. Ja vaa­da­ta, mil­lis­tele Astrid Lind­greni raa­matutege­lastele on Pipi üles sät­tin­ud jõulusokid.
Sega­sum­ma suvi­last võib õn­gitse­da lugemiseks mõne Astrid Lind­greni vah­va lasteraamatu.