(Eesti) SININE JA VALGE. Soome 100

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "SININE JA VALGE. Soome 100"01.12.2017–13.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus SI­NINE JA VALGE. Soome 100”.

Soome is­e­seisvus­päe­val, 6. det­sem­bril tähistab Soome vabari­ik oma sa­jan­dat sün­nipäe­va. Ri­i­gi senis­es ajaloos su­uri­mat pidupäe­va tähis­tatakse ju­ube­li­aastale ko­haselt YHDESSÄ ehk üh­eskoos ning see ulatub kõik­jale üle Soome ja pi­iri tahagi.
Su­ure­maid ja väik­se­maid sünd­musi ning mäles­tushet­ki ko­r­ral­davad kõik, kel­lele Soome is­e­seisvus ja selle sa­jas sün­nipäev olulised on.
Tapa lin­naraa­matuko­gus võib näha ül­e­vaatenäi­tust „SI­NINE ja VALGE. Soome 100“.