Paljon onnea, naapurit!

Raamatunäitus "Paljon onnea, naapurit!"Raamatunäitus "Paljon onnea, naapurit!"30. no­vemb­rist 28. det­semb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Pal­jon on­nea, naa­pu­rit!“.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab meie üle­la­he naa­ber­maad. Soo­me saa­vu­tas ise­seis­vu­se 6. det­semb­ril 1917 ja sel­lel aas­tal tä­his­ta­vad nad 100. sün­ni­päe­va. Uudis­ta­da saab Soo­me kir­jan­dust, rah­va­rõi­vaid, rah­vus­lil­le ja ‑loo­ma. Sõ­nas­ti­ku abi­ga saad sel­geks ka mõ­ned va­ja­li­kud soo­me­keel­sed sõnad.