Eesti Rahvusraamatukogu küsitlus

Ees­ti Rah­vus­raa­ma­tu­ko­gu soo­vib tea­da saa­da, mil­li­sed on raa­ma­tu­ko­gu­de lu­ge­ja­te ootu­sed e‑väljaannete lae­nu­ta­mise osas. An­kee­di esi­me­ne osa si­sal­dab kü­si­mu­si e‑raamatute lu­ge­mise koh­ta üldi­selt, tei­ne osa uurib suh­tu­mist e‑raamatute laenutamisse.

Ernst & Young Bal­tic AS poolt koos­ta­tud kü­sit­luse asub aad­res­sil https://goo.gl/HgPFfY. Kü­si­mus­tik on ano­nüüm­ne ja selle­le vas­ta­mi­ne võ­tab orien­tee­ru­valt aega 5–10 min. Kü­sit­lus on ava­tud kuni 27. detsembrini.

Iga­ühe pa­nus pro­jek­ti on olu­li­ne, sel­leks et lä­bi­vii­da­vas uurin­gus olek­sid esin­da­tud raa­ma­tu­ko­gu­de kü­las­ta­ja­te ar­va­mu­sed üle kogu Eesti.