(Eesti) Soovime Teile kõike hääd!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Soovime Teile kõike hääd!”. Vanad jõu­lukaar­did (möö­dunud sa­jan­di es­ime­sest poolest) Har­ri Al­lan­di erakogust.

Tä­nasel in­ter­ne­ti­a­jas­tul on sõpradele ja sug­u­lastele li­htne jõu­lukaarte saa­ta. Klõps! Ja ongi kena soovi­ga pildike teele saade­tud. Meie prae­gune postkaar­tide väl­japanek annab aimu endis­aegsest kaar­di saat­mise ja saamise rõõ­must. Postkaar­did pärinevad Har­ri Al­lan­di erakogust.