Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurssNukitsa konkurssTaas on käi­mas Nu­kit­sa kon­kurss, et sel­gi­ta­da väl­ja las­te kahe vii­ma­se aas­ta lem­mik­kir­ja­nik ja illustraator.
Võist­le­vad 2016. ja 2017. aas­tal il­mu­nud al­gu­pä­ra­se las­te­kir­jan­duse es­ma­trü­kid. Hää­le­ta­da võivad kuni 16-aas­ta­sed lu­ge­jad, an­des ühe hää­le kir­ja­ni­ku­töö­le (tekst) ja tei­se hää­le kunst­ni­ku­töö­le (il­lust­rat­sioo­nid). Hää­le­ta­mist kor­ral­da­vad ko­ha­li­kud lap­si tee­nin­da­vad raa­ma­tu­ko­gud ja hää­le­ta­da saab 20. veebruari­ni. Oma hää­le saab anda ka elek­too­ni­li­selt – http://www.elk.ee/?page_id=584.

Nuktisa konkurss