(Eesti) Eno Raua lastelood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatuväljapanek "Eno Raua lastelood"7.–27. vee­bru­ar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Eno Raua lastelood”.

Tun­tud lastekir­janik ja ‑lu­ule­ta­ja Eno Raud ei vaja su­urt tutvus­tamist. Tema loomingut on lu­genud paljud põlvkon­nad. Tun­tu­mad laster­aa­matud on “Sip­sik”, “Kale­vipoeg”, “Kilplased”, “Peep ja sõ­nad” jt. 15. vee­bru­ar­il tähis­tame kir­janiku 90. sünniaastapäeva.