Ammuuuseum

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"12. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu mõ­le­mal kor­ru­sel Pi­ret Mil­de­ber­gi näi­tus „Am­muuu­seum“.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Kunst­nik tut­vus­tab oma näi­tust järgmiselt:

Olen sün­di­nud imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tä­he­mär­gilt Sõnn.

Li­saks ürg­se­le elu­jõu­le ja tea­ta­va­le kon­ser­va­tiiv­su­se­le oma­vad Sõn­nid ka kal­du­vust asju ja emot­sioo­ne ko­gu­da (Wi­ki­pe­dia). Ja ko­gu­mist mina ar­mas­tan!!! Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus­se tõin osa­kese oma LEH­MA­KO­GUST – mu leh­ma­tee­ma hõl­mab Ees­ti tar­vaid, In­dia see­busid, His­paa­nia här­gi, Tii­be­ti jak­ke – kõi­ki vei­seid, keda ajast aega austatud.

See kogu sai al­gu­se üle 20 aas­ta ta­gasi soom­lan­na Sei­ja Konkane­ni õli­maa­li vi­san­dist Kol­ga kan­di leh­mast. Nüüd­seks olen ost­nud, va­he­ta­nud ja kin­giks saa­nud väga eri­ne­vaid loo­ma­ke­si. Vii­ma­ti lii­tus mu kar­ja­ga Pi­ret El­la­maa kaks ime­list len­da­vat klaaslehma.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu kar­ja on ob­jek­tid va­li­tud eran­di­tult minu sub­jek­tiiv­se meel­di­mise alu­sel! Leh­ma-tee­ma puu­du­tas mind eri­ti 2013. aas­tal In­dias, Gan­g­ese äär­ses Va­ra­na­sis kuuaja­li­ses re­si­den­tuu­ris ol­les. In­dia pü­had leh­mad ja ve­si­pühv­lid ab­so­luut­selt va­balt suu­re lin­na tä­na­va­tel toi­me­ta­mas oli vaa­te­pilt, mis su­la­tas mu sel­les­se eri­lis­se kultuuri.

Tä­nuks nei­le loo­ma­de­le val­mis 27-pil­di­li­ne sari Hare Nan­di – Va­ra­nasi päevik.

Piret Mildebergi näitus "Ammuuuseum"Minu Am­muuu­seu­mis on kolm osa:
– pil­te, ob­jek­te ja raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­ne Ees­ti kunstnikelt,
– män­guas­ju meilt ja mujalt,
– rei­si­mä­les­tusi In­diast, Ne­pa­list ja Hispaaniast.

Oma näi­tu­se­ga teen kum­mar­duse nen­de­le võim­sa­te­le loo­ma­de­le, kes on inim­kon­da toit­nud juba 7000 aastat.

Pir­rus Sas­si­po­ja talust, Läs­na külast“