Elutöö – loometöö

Luule Nurga, taustal näitus "Elutöö - loometöö"Näitus "Elutöö - loometöö"1.–18. märt­si­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Elu­töö – loo­me­töö“.

Näi­tu­sel on Jä­ne­dal te­gut­se­va MTÜ Loo­me­töö ja Luu­le Nur­ga kä­si­töö – rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning ma­hu­kas uuri­mus­töö Amb­la ki­hel­kon­na vana aja riie­tusest. Li­saks il­lust­ree­rivad näi­tust tei­sed esin­dus­li­kud rah­va­rõi­vaal­bu­mid ja ‑raa­ma­tud. Näi­tu­se lisa asub los­si ko­ri­do­ri sein­tel, kus fo­to­pan­noo­del on näha tei­sigi MTÜ Loo­me­töö kur­sus­tel val­mi­nud rah­va­rõivad. Luu­le Nur­ga päl­vis ka Tapa val­la Aas­ta Te­gi­ja tun­nus­tuse 2017. a ka­te­goo­rias Elutöö.