Raamatuesitlus – „Tommi“

Raamatuesitlus - "Tommi"19. märt­sil kell 15.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus.

Anne Gra­ve on Jä­ne­da Koo­li õpe­ta­ja, kel­lel il­mus äsja esi­me­ne raa­mat. „Tom­mi“ ju­tus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos ema­ga Tal­lin­nas, kuid nä­da­la­va­he­tu­sed vee­dab maal. Tom­mi on vaik­ne poiss, kes juurd­leb sel­lis­te kü­si­mus­te üle: Miks ei ole te­mal isa? Kui­das lei­da en­dale sõp­ru? Kui­das saa­da en­dale pä­ris koer?

Au­tor tut­vus­tab oma raa­ma­tut ning vas­tab kü­si­mus­te­le ja jagab ka au­togram­me. Ko­ha­peal on või­ma­lus raa­ma­tu­id osta. Koh­tu­mise­ni raamatukogus!