Head laste- ja noorteraamatud 2017

Pop-up näitus "Head laste- ja noorteraamatud 2017"13.–29. märt­si­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus pop-up näi­tus „Head las­te- ja noor­te­raa­ma­tud 2017“.

Las­te­kait­se Liidu eest­ve­da­misel va­li­sid las­te­kir­jan­duse eks­per­did 2017. aas­tal il­mu­nud uudis­kir­jan­duse hul­gast väl­ja Hea Las­te­raa­ma­tu ja Hea Noor­te­raa­ma­tu. Eel­misel aas­tal kir­jas­ta­tud raa­ma­tu­test pa­ri­mad kuu­lu­ta­ti väl­ja 1. märt­sil 2018 kell 14 Ees­ti Las­te­kir­jan­duse Kes­ku­ses toi­mu­nud las­te­kir­jan­duse aastakoosolekul.