Eesti sajand teatrilavadel

Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel" Raamatunäitus "Eesti sajand teatrilavadel"20. märt­sist 28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ees­ti sa­jand teat­ri­la­va­del“.

Ees­ti Eten­dus­asu­tus­te Liidu eest­võt­tel asusid teat­rid va­ba­rii­gi sa­jan­daks sün­ni­päe­vaks kin­gi­tust loo­ma juba 2014. aas­tal, mil ot­susta­ti ühes­koos pub­li­ku ette tuua Ees­ti Va­ba­rii­gi sa­jan­di­pik­ku­ne lugu. «Sa­jan­di lugu» la­vas­tab 22 teatrit.