110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal

110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist TapalTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 10.00Il­mar To­musk.
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus 30. mail kell 18.00Do­ris Ka­re­va ja Ro­bert Jür­jen­dal.

Iga­le rah­va­le on kõi­ge ilu­sam tema emakeel.

Ree­del, 30. mail 1908 ko­gu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Ta­pa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õi­ge­kir­ja ühtlaseks-seadmisi“.
Koos­olek on saa­nud tun­tuks Tapa kee­le­kon­ve­rent­si nime all ning tä­na­vu möö­dub sel­lest olu­li­sest sünd­mu­sest 110 aastat.