(Eesti) 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist TapalTapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00Il­mar To­musk.
Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal.

Igale rah­vale on kõige ilusam tema emakeel.

Reedel, 30. mail 1908 ko­gunesid Ees­ti­maa Rah­va­hariduse Selt­si ja Eesti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgi­ga aru­ta­da „kir­javi­isi ja õigekir­ja ühtlaseks-seadmisi“.
Koosolek on saanud tun­tuks Tapa keelekon­v­er­entsi nime all ning tä­navu möö­dub sell­est olulis­est sünd­mus­est 110 aastat.