(Eesti) Aeg ja ruum

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Aeg ja ruum"25. vee­bru­ar­ist 1. ju­uni­ni on Jäne­da los­si keldris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Kooli 8. ja 9. klas­si õpi­laste näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kun­st raa­matukokku” raames ning on in­spireer­i­tud Eesti ajaloost, pres­i­den­tidest ning noortekul­tu­urist. Valmin­ud grupi- ja in­di­vid­u­aaltööd said tõuke noorte külaskäi­gust raa­matuko­gusse ja los­si hä­maratesse sop­pi­desse ühel no­vem­brikuisel õh­tupoo­likul 2017. aastal. Õpi­lasi juhen­das õpeta­ja Kaire Ries.