(Eesti) Emakeel — see on ja jääb

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Emakeel - see on ja jääb"Raamatunäitus "Emakeel - see on ja jääb"3. maist 25. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 ko­gunesid Ees­ti­maa Rah­va­hariduse Selt­si ja Eesti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgi­ga aru­ta­da „kir­javi­isi ja õigekir­ja ühtlaseks-seadmisi“.
Koosolek on saanud tun­tuks Tapa keelekon­v­er­entsi nime all ning tä­navu möö­dub sell­est olulis­est sünd­mus­est 110 aastat.
Igale rah­vale on kõige ilusam tema emakeel.