Kaapotkleitide ja ‑kostüümide näitus

Kaapotkleitide ja -kostüümide näitus10. ap­ril­list 29. juu­ni­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Kaa­pot­klei­ti­de ja ‑kos­tüümi­de näi­tus“.

Kaa­pot­kleit oli üle­mi­ne­ku­rõi­vas rah­va­rii­de ja lin­na­moe­li­se riie­tuse va­hel, mis le­vis Eu­roo­past Ees­tis­se 20. sa­jan­di al­gul. Kaa­pot­klei­ti kand­sid eri­ti Põh­ja-Ees­ti ja Lää­ne­maa nai­sed. Ees­ti ta­lu­nai­sed mat­ki­sid sel­le­ga Eu­roo­pa moo­di, hi­lis­ro­ko­koo kri­no­liin­klei­te. Teh­ti ka kaa­pot­kos­tüü­me ja ‑mant­leid.
Näi­tu­sel on MTÜ Loo­me­töö kur­sus­tel val­mi­nud kaa­pot­klei­did ja fo­tod val­mi­nud töö­dest. Näi­tus on pü­hen­da­tud Eu­roo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aastale.