(Eesti) Kaapotkleitide ja ‑kostüümide näitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Kaapotkleitide ja -kostüümide näitus10. april­list 29. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus “Kaapotk­leitide ja ‑kostüümide näi­tus”.

Kaapotk­leit oli ülem­inekurõi­vas rah­vari­ide ja lin­namoelise ri­ietuse va­hel, mis levis Eu­roopast Eestisse 20. sa­jan­di al­gul. Kaapotk­leiti kand­sid er­i­ti Põh­ja-Eesti ja Lääne­maa naised. Eesti talu­naised matk­isid sel­l­e­ga Eu­roopa moo­di, hilis­rokokoo kri­no­li­in­kleite. Tehti ka kaapotkostüüme ja ‑mantleid.
Näi­tusel on MTÜ Loometöö kur­sus­tel valmin­ud kaapotk­lei­did ja fo­tod valmin­ud töödest. Näi­tus on pühen­datud Eu­roopa kul­tu­uripäran­di aastale.