(Eesti) Pildid jutustavad

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus „Pildid jutustavad“Raamatunäitus „Pildid jutustavad“4. ju­u­nist 27. ju­uli­ni 2018 on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Pil­did ju­tus­tavad“.

Muu­se­u­mipeda­goog ja kun­st­nik Mare Hun­di raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonidest leiame nii soo­just kui ka in­for­mat­siooni juba möö­dunud ae­gade ko­h­ta. Väl­japanek “Pil­did ju­tus­tavad” tutvustab­ki väikegraafikameistri piltide­ga raa­ma­tu­id. Näi­tuselisi ter­vitab pu­uok­same­hike Pulkson.