Risti-rästi läbi Eestimaa

Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“ Llasteraamatu illustratsioonide rändnäitus „Risti-rästi läbi Eestimaa“11. juu­nist 27. juu­li­ni on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­ma­tu il­lust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus „Ris­ti-räs­ti läbi Ees­ti­maa“.

Näi­tu­sel saab näha kunst­nik Mare Hun­di il­lust­rat­sioo­ne Mil­vi Pan­ga raa­ma­tu­le „Me­si­kä­pa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas ka­su­ta­des pliiat­si­joo­nis­tust, joo­neg­raa­fi­kat ja fotolavastust.
Raa­mat „Me­si­kä­pa esi­kä­pad“ on va­li­tud kon­kur­si „25 Ees­ti kau­nei­mat raa­ma­tut 2017“ võit­ja­te hul­ka ning saa­nud Karl Eduard Söö­di las­te­luu­le aasta-auhinna.