Avastades Eestimaad

25. juu­nist 27. juu­li­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Avas­ta­des Ees­ti­maad“.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mi­tut moo­di: sõi­tes sõi­du­va­hen­di­ga rin­gi või hoo­pis jalg­si mat­ka­tes. Meie raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­kult leiad väga eri­ne­vaid raa­ma­tu­id, mis ai­ta­vad sul va­li­da en­dale so­biv siht­koht. Vih­ma­se ilma kor­ral on tore te­ge­vus lu­ge­mi­ne. Tule vaa­ta ja leia en­dale mee­le­pä­rast meie väljapanekult.