Eesti – Euroopa rabariik

Raamatuväljapanek "Eesti - Euroopa rabariik"2. juu­list 13. au­gus­ti­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ees­ti – Eu­roo­pa ra­ba­riik“.

Väl­ja­pa­nek Ees­ti­maa ra­ba­dest. Ees­ti on Eu­roo­pas oma ra­ba­de suh­te­li­se pind­ala poo­lest kol­man­dal ko­hal. Nii­siis või­me end uh­kelt ni­me­ta­da üheks Eu­roo­pa rabariigiks.