Et hunte ikka oleks!

Näitus "Et hunte ikka oleks!" Näitus "Et hunte ikka oleks!"1.–30. au­gus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Et hun­te ikka oleks!“.

Hunt on väga hea vas­tu­pi­da­vu­se­ga, sit­ke ja äär­mi­selt nu­ti­kas. Hunt on el­lu­jää­ja. Ta on jul­ge oma pere ja ter­ri­too­riu­mi kaits­misel teis­te hun­ti­de eest. Hun­did hin­da­vad pri­vaat­sust ‒ ta­ha­vad, et neid ra­hu­le jäe­taks. Hun­did aus­ta­vad oma va­nemaid ja ar­mas­ta­vad oma pe­ret. Hunt on ka­ris­maa­ti­li­ne. Need kõik on põh­ju­sed, miks hunt so­bib rah­vus­loo­ma­na Ees­tit ja eest­lasi sümboliseerima.

Hunt on meie loo­duse pä­ris­osa ja ta ei jäta ühte­gi ini­mest kül­maks. Ta on meie rah­va­pä­ri­mu­se po­pu­laar­se­maid loo­mi, tema koh­ta on rah­va­suust kir­ja pan­dud üle 500 nime ja ar­vu­kalt rah­va­jutte. Hunt süm­bol­lii­gi­na ai­tab kaa­sa loo­dus­maas­ti­ke väär­tus­ta­mise­le, kuna susi on ter­vik­li­ku öko­süs­tee­mi üks in­di­kaa­tor­lii­ke.“ (Mar­ju Kõivupuu)