Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid

Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"1.–29. au­gus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Glen­da Sbu­re­li­ni raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid“.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas saab kuni 29. au­gus­ti­ni 2018 vaa­da­ta Itaa­lia ühe ni­me­ka­ma raa­ma­tu­kunst­ni­ku ja üht­lasi ka il­lust­raa­to­ri­te rah­vus­va­he­lis­se koo­re­kih­ti kuu­lu­va kunst­ni­ku Glen­da Sbu­re­li­ni isikunäitust.

Näitus "Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid"Glen­da Sbu­re­lin (1972) on tun­tust võit­nud mit­te ai­nult sel­le­ga, et tema käe alt on il­mu­nud umbes 40 raa­ma­tut eri rii­ki­de kir­jas­tus­telt ja tema töid on eks­po­nee­ri­tud kõi­ge mai­ne­ka­ma­tel rah­vus­va­he­lis­tel il­lust­rat­sioo­ni­näi­tus­tel, vaid ka tema jär­je­kind­la te­ge­vu­se­ga si­du­maks il­lust­rat­sioo­ni­kuns­ti teis­te kuns­ti­lii­ki­de­ga ja laien­da­maks sel­le pii­re. Õp­pi­nud fo­tograa­fiat ja graa­fi­kat, mik­sib Sbu­re­lin oma il­lust­rat­sioo­ne sa­ge­li eri­ne­va­te graa­fi­ka­teh­ni­ka­te ja fo­to­kuns­ti­ga. Ta töö­tab kõik­või­ma­li­ke ma­ter­ja­li­de ja va­hen­di­te­ga vär­vi­pliiat­si­test kol­laa­ži­ni ja tema teh­ni­ka on tõe­li­ne „se­ga­teh­ni­ka“, kus ka­su­ta­tud kõi­ki või­ma­lu­si, mida kunst­nik väl­ja suu­dab mõel­da. Iga­ve­ne kat­se­ta­ja ja uute või­ma­lus­te ot­si­ja, suu­dab ta ala­ti mil­le­ga­gi üllatada.

Ta­pal on väl­jas väi­ke lä­bi­lõi­ge Glen­da Sbu­re­li­ni il­lust­rat­sioo­ni­kuns­tist (40 tööd).