Tapa linna vaated

Fotonäitus "Tapa linna vaated"14. au­gus­tist 8. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tapa lin­na vaa­ted“.

Fotonäitus "Tapa linna vaated"

Fo­to­näi­tu­sel on va­nad fo­tod kok­ku mik­si­tud tä­na­päe­vas­te­ga. Aja­mik­si­de tu­le­mus on iga­ti hu­vi­tav ja ajas rän­na­ku­le kutsuv.

Näi­tu­se kont­sept­sioo­ni au­tor Nele Ing­list (TTÜ muu­seu­mi ku­raa­tor) on ise näi­tu­se koh­ta öelnud:

Mõte ha­ka­ta vanu fo­to­sid tä­na­päe­vas­te­ga kok­ku su­la­ta­ma tuli mil­lal­gi aja­loo­õpin­gu­te lõ­pus. Mit­med uuri­mis­tee­mad kal­dusid en­dis­aeg­se­le lin­na­ruu­mi­le ja ping­salt lä­bi­vaa­da­tud va­nad lin­na­vaa­ted hak­ka­sid aeg-ajalt tä­na­val ja­lu­ta­des sil­me eest läbi lip­sa­ma. Nä­gin paa­ri sar­na­selt kok­ku mik­si­tud efekt­set pilti, mis aval­da­sid mul­jet. Võte ise­ene­sest pole uus. Ot­sus­ta­sin kor­ra jä­re­le proo­vi­da, aga juh­tus hoo­pis nõn­da, et jäin sõl­tu­vus­se. Saa­dud vi­suaal­ne tu­le­mus on hu­vi­tav, kuid veel­gi vah­vam on ko­ge­mus ta­ju­da hetkeks vana foto kon­teks­ti, teist­su­gust reaal­sust, mil­le pu­hul ain­saks dis­tant­siks on aeg.“

See­kord­ne fo­to­näi­tus on to­re­daks jätkuks sama au­to­ri eel­mise­le näi­tu­se­le „Ron­gi­jaa­ma elluärkamine“.