Aabits, beebits, füübits – targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

Raamatuväljapanek "Aabits, beebits, füübits - targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele"3.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Aabits, bee­bits, füü­bits – tar­gad raa­ma­tud al­ga­ja­te­le ja eda­si­jõud­nu­te­le“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek koo­li­aas­ta al­gu­se pu­hul. Li­saks tra­dit­sioo­ni­lis­te­le ja „pä­ris“ aabit­sa­te­le on väl­jas ka teis­te ala­de tar­ku­se­kand­ja­id: met­saaa­bits, ko­kaaa­bits, sau­naaa­bits jmt. Pikk koo­li­aas­ta alaku tar­galt ja lõbusalt!