Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod

Raamatunäitus „Aabitsaga teed tarkusepõllul oma esimesed vaod“1.–22. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Aabit­sa­ga teed tar­ku­se­põl­lul oma esi­me­sed vaod“.

Aabits, meie kõi­ge esi­me­ne koo­li­raa­mat. Aabit­sa lood on elu­rõõm­sad, aabits ise ai­tab mõis­ta ük­sikosa­de ja ter­vi­ku su­het, õpe­tab nä­ge­ma iga­päe­va­seid olu­kor­di uue pil­gu­ga ja ot­si­ma ise­seis­valt või koos kaas­la­se­ga la­hen­dusi elus ette tu­le­va­te­le probleemidele.
Aabit­sad on kaht­le­ma­ta ühed kõi­ge ehe­da­malt oma ajas­tut pee­gel­da­vad kultuurikandjad.