Nutiseadmete ABC koolitus

Nutiseadmete ABC koolitus algajatele ja vähekasutajateleTei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset ta­su­ta „Nu­ti­sead­me­te ABC koo­li­tus“ al­ga­ja­te­le ja vä­he­ka­su­ta­ja­te­le.

Nu­tiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki hu­vili­si, kes tun­ne­vad end nu­ti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pi­sut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil mu­ga­va­maks muu­ta. Vi­lu­nu­mad nu­ti­sead­me­te ka­su­ta­jad on kut­su­tud koo­li­tu­se­le suu­na­ma oma ema-isa, va­naema-va­na­isa, sõb­ra-su­gu­la­se, kes veel nu­ti­sea­det nii häs­ti ka­su­ta­da ei oska.

Nu­tiaka­dee­mia koo­li­tus­tel saab tut­vu­da nu­ti­sead­me­te ka­su­ta­mise põ­hi­tõ­de­de­ga. Saab tea­da, mis on ra­ken­dus­ed ja and­me­si­de, kui­das ot­si­da nu­ti­sead­me abil in­ter­ne­tist in­fot, saa­ta e‑kirja või ja­ga­da fo­to­sid. Kõi­ke seda õpe­ta­tak­se te­ge­ma tur­va­li­selt. Täht­saks osaks Nu­tiAka­dee­miast on ka Mo­biil-ID ja Smart-ID ka­su­ta­mise tutvustamine.

Nu­tiAka­dee­mia koo­li­tu­sel osa­le­jad saa­vad va­ja­li­kud tead­mised, et oma elu nu­ti­sead­me­te abil liht­sa­maks ja mu­ga­va­maks teha. Pä­rast koo­li­tust on jul­gem tun­ne teha nu­ti­te­le­fo­ni­ga pan­ga­mak­seid, saa­ta lä­he­das­te­le pil­te, vaa­da­ta tah­vel­ar­vu­tist vi­deo­sid ning pal­ju pal­ju muud,” üt­les koo­li­tu­se koh­ta Nu­tiAKa­dee­mia pro­jek­ti­juht Kris­ti Kivilo.

Koo­li­tu­se kes­tab 2,5 tun­di ja va­ja­lik on eel­re­gist­ree­ri­mi­ne, mida on või­ma­lik teha SIIN. Koo­li­tu­se­le saab end kir­ja pan­na ka raamatukogus.

Pro­jek­ti viivad läbi Vaa­ta Maa­il­ma SA koos­tööst Swed­bank Ees­ti, SEB, Te­lia, Eli­sa, ja SK ID Solutions-ga.

Li­s­a­in­fo www.nutiakadeemia.ee