(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Nutiseadmete ABC koolitus algajatele ja vähekasutajateleTeisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muu­ta. Vilunumad nutisead­mete ka­su­ta­jad on kut­su­tud kooli­tuse­le su­u­na­ma oma ema-isa, vanae­ma-vanaisa, sõbra-sug­u­lase, kes veel nutisead­et nii hästi ka­su­ta­da ei oska.

Nu­ti­akadeemia kooli­tus­tel saab tutvu­da nutisead­mete ka­su­tamise põhitõd­ede­ga. Saab tea­da, mis on rak­endused ja andme­side, kuidas ot­si­da nutiseadme abil in­ter­netist in­fot, saa­ta e‑kirja või ja­ga­da fo­to­sid. Kõike seda õpetatakse tege­ma tur­valiselt. Täht­saks os­aks Nu­ti­Akadeemi­ast on ka Mo­bi­il-ID ja Smart-ID ka­su­tamise tutvustamine.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tusel os­ale­jad saavad va­ja­likud tead­mised, et oma elu nutisead­mete abil li­ht­samaks ja mu­gava­maks teha. Pärast kooli­tust on jul­gem tunne teha nu­titele­foni­ga panga­mak­seid, saa­ta lähedastele pilte, vaa­da­ta tahve­larvutist videosid ning palju palju muud,” ütles kooli­tuse ko­h­ta Nu­ti­AKadeemia pro­jek­ti­juht Kristi Kivilo.

Kooli­tuse kestab 2,5 tun­di ja va­ja­lik on eel­reg­istreer­im­ine, mida on või­ma­lik teha SIIN. Kooli­tuse­le saab end kir­ja pan­na ka raamatukogus.

Pro­jek­ti vi­ivad läbi Vaa­ta Maail­ma SA koost­ööst Swed­bank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions-ga.

Li­sain­fo www.nutiakadeemia.ee