Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe ni­me­ka Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Re­ven­ko ja Ire­na Aize­ni ühis­näi­tus „Jä­ne­sed, re­ba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Te­ge­mist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­ke­ga, kel­le näi­tusi on võõ­rus­ta­nud ga­le­riid Iis­rae­lis, Jaa­pa­nis, Hii­nas, USA‑s, Suurb­ri­tan­nias, Ve­ne­maal ja mujal.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Mõ­le­mad kunst­ni­kud on sün­di­nud en­di­ses NSVL‑s – Lena Val­ge­ve­nes Mins­kis ja Ire­na Ve­ne­maal Ja­ros­lav­lis. Mõ­le­mad on õp­pi­nud il­lust­rat­sioo­ni ja alus­ta­nud oma kunst­ni­ku­teed sel alal. Ire­na lõ­pe­tas kõrg­koo­li Ja­ros­lav­lis, Lena Je­ruu­salem­mas. Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Rah­vus­va­he­list tun­nus­tust ja tun­tust on nad aga ko­ge­nud eelkõi­ge va­ba­de kuns­ti­de vil­je­le­ja­te­na. Käe­kir­jad on kunst­ni­kel küll eri­ne­vad, ent mõ­le­ma loo­me­laad on mit­me­ki­hi­li­ne, kõi­ku­des süm­bo­lis­mi ja sür­rea­lis­mi vahel.
Lena Re­ven­ko teh­ni­ka on isi­ku­pä­ra­ne ja täies­ti uni­kaal­ne. Ka­su­ta­des vanu pa­be­reid ja raa­ma­tu­leh­ti, mik­si­des eri­ne­vaid vär­ve ja teh­ni­ka­id, saa­vu­tab ta us­ku­ma­tult vai­mus­ta­va ja ori­gi­naal­se tu­le­mu­se. Kunst­nik Ire­na Aize­ni töö­del seik­leb lä­bi­valt rin­gi ise­moo­di jä­nes. Just läbi loo­ma­ku­jun­di­te an­na­vad mõ­le­mad kunst­ni­kud edasi inim­lik­ke tundeid.

Kunst­nik Vii­ve Noor näi­tu­sel esin­da­tud kunstnikest:

Nad on mõ­le­mad hea teh­ni­ka­ga, mõ­le­mad on väga head joo­nis­ta­jad, mis tä­na­päe­val pole üld­se ta­va­li­ne. Mõ­le­mal on väga tu­gev ko­lo­rii­di­ta­ju. Mul­le meel­dib, et pil­did on kõik väga sü­gava mõt­te­ga. Li­saks toe­tu­vad nad mõ­le­mad na­tu­ke tra­dit­sioo­ni­li­se­le va­na­le kuns­ti­le. Kui vaa­da­ta näi­teks Ire­na töid, tu­leb sel­le kau­du meel­de re­ne­s­ans­si­maa­lid, maas­ti­kud ja as­jad. Lena pu­hul ma tun­nen juu­di­kul­tuu­ri joo­ni, mo­saii­ke ja kõike.“

Vär­vi­kad ja mõt­te­ai­net pak­ku­vad tööd võ­lu­vad lap­si, aga pa­ku­vad sü­ga­va­mat mõist­mist siis­ki täis­kas­va­nud vaatajale.

Ire­na Aize­ni näi­tus on ava­tud 3. ok­toob­ri­ni ja Lena Re­ven­ko näi­tus 30. oktoobrini.