(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Tapa lin­naraa­matuko­gus on 6. sep­tem­brist 2018. a avatud kahe nime­ka Iis­raeli kun­st­niku Lena Revenko ja Ire­na Aizeni ühis­näi­tus „Jä­nesed, re­based ja teised in­imesed“. Tegemist on üleilm­selt tun­tud kun­st­nikega, kelle näi­tusi on võõrus­tanud ga­leri­id Iis­raelis, Jaa­pa­nis, Hi­inas, USA‑s, Su­urbri­tan­nias, Ven­e­maal ja mujal.

Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Mõle­mad kun­st­nikud on sünd­in­ud endis­es NSVL‑s – Lena Val­gevenes Min­skis ja Ire­na Ven­e­maal Jaroslavlis. Mõle­mad on õp­pin­ud il­lus­trat­siooni ja alus­tanud oma kun­st­niku­teed sel alal. Ire­na lõpetas kõrgkooli Jaroslavlis, Lena Jeru­usalem­mas. Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“Rahvus­va­he­list tun­nus­tust ja tun­tust on nad aga ko­genud eelkõige vabade kun­stide vil­jele­jate­na. Käekir­jad on kun­st­nikel küll er­inevad, ent mõle­ma loome­laad on mit­mek­i­hi­line, kõikudes süm­bolis­mi ja sür­re­al­is­mi vahel.
Lena Revenko tehni­ka on isikupärane ja täi­esti unikaalne. Ka­su­tades vanu pabereid ja raa­mat­ule­hti, mik­sides er­inevaid värve ja tehnikaid, saavutab ta usku­mat­ult vaimus­ta­va ja orig­i­naalse tule­muse. Kun­st­nik Ire­na Aizeni töödel seik­leb läbi­valt rin­gi ise­moo­di jänes. Just läbi loomaku­jun­dite an­navad mõle­mad kun­st­nikud edasi in­im­likke tundeid.

Kun­st­nik Vi­ive Noor näi­tusel esin­datud kunstnikest:

Nad on mõle­mad hea tehnik­a­ga, mõle­mad on väga head joon­ista­jad, mis tä­napäe­val pole üldse tava­line. Mõle­mal on väga tugev kolori­id­i­ta­ju. Mulle meeldib, et pil­did on kõik väga sü­ga­va mõt­te­ga. Lisaks toe­tu­vad nad mõle­mad natuke tra­dit­sioonilise­le vanale kun­stile. Kui vaa­da­ta näiteks Ire­na töid, tuleb selle kaudu meelde re­ne­sanssi­maalid, maastikud ja as­jad. Lena puhul ma tun­nen ju­udikul­tu­uri jooni, mo­sai­ike ja kõike.“

Värvikad ja mõt­teainet pakku­vad tööd võlu­vad lap­si, aga paku­vad sü­gava­mat mõist­mist si­is­ki täiskas­vanud vaatajale.

Ire­na Aizeni näi­tus on avatud 3. ok­too­bri­ni ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoobrini.