(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Tapa Lin­naraa­matukogu võtab tööle raa­matukoguhoid­ja laste- ja noorteosakonda
Kui meel­divad lapsed ja raa­matud, siis ootame just Sind!

Peamised tööüle­sand­ed:

 • luge­ja­teenin­dus: päringutele vas­t­a­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
 • lastele ja noortele raa­matukogutun­dide, kir­jan­dusüri­tuste, ‑näi­tuste al­gat­a­mine ja läbiviimine
 • töö raa­matu­fondi­ga
 • teenuste ja kogude tutvus­t­a­mine (ek­skur­sioonid, ka­su­ta­jakooli­tus, näi­tused jms)

Nõud­mised kandidaadile:

 • eri­alane kutse- või kõrgharidus või muu kõrgharidus
 • eesti keele os­kus kõrgtasemel
 • huvi kir­jan­duse vastu
 • hea arvu­ti, nutisead­mete ka­su­tamise oskus
 • teenin­dus­valmidus, hea suhtlemisoskus, rõõm­sameel­sus ja posi­ti­ivne suhtumine
 • valmidus meeskon­natööks
 • ko­r­rek­t­sus ja vastutustunne
 • al­ga­tusvõime ja iseseisvus

Ka­suks tuleb:

 • laste ja noorte­ga töö­tamise kogemus
 • loomin­gulis­us
 • raa­matukogutark­vara ka­su­tamise os­kus (RIK­Si täien­dav õpe kohapeal)
 • vene ja/või in­glise ning mõne teise võõr­keele os­kus suhtlustasandil
 • eri­alane prak­tilise töö kogemus
 • pro­jek­titöö kogemus

Pakume:

 • mit­mekül­gset ja hu­vi­ta­vat tööd
 • kaasaegset töökeskkon­da
 • ene­setäien­damise võimalusi
 • väär­tus­likke kogemusi

Tööaeg: täistööaeg; E–R, L graafiku alusel

Kan­dideer­im­iseks palume saa­ta cv ja soovi­aval­dus koos mo­ti­vat­sioonikir­ja­ga (näge­musega tööst laste­ga raa­matuko­gus) aadres­sil või pos­ti­aadres­sil Kooli 6, 45106 Tapa.

Doku­men­tide esi­ta­mise täh­taeg 24. sep­tem­ber 2018. a kell 10.00.

Li­sain­fo: Ker­sti Burk, 5650 1641,
www.facebook.com/tapa.linnaraamatukogu
www.tapa.lib.ee