Liiklusnädal raamatukogus

LiiklusnädalAla­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Vi­ru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tä­he­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõ­ned tõed taas üle korrata.

Ni­melt saab liik­lus­nä­da­la­ga lii­tu­nud raa­ma­tu­ko­gus pan­na proo­vi­le oma liik­lus­tead­mised ja la­hen­da­da vik­to­rii­ni. Osa­le­ma on ooda­tud kõik hu­vi­li­sed ole­ne­ma­ta east, sest Maan­tee­amet on pan­nud kok­ku eri­ne­vad kü­si­mu­sed nii väi­ke­s­te­le las­te­le, suu­re­ma­te­le las­te­le kui täis­kas­va­nu­te­le. Iga la­hen­da­ja saab ka väi­ke­se au­hin­na ning või­ma­lu­se või­ta loosiauhindu.
Tapa val­las saab liik­lus­vik­to­rii­ni la­hen­da­da ja au­hin­du või­ta Tapa, Leht­se, Jä­ne­da ja Tam­sa­lu raamatukogudes.
Tule ja pane oma tead­mised proovile!