Lehtse kool läbi aegade

Raamatunäitus "Lehtse kool läbi aegade"18. sep­temb­rist 29. ok­toob­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Leht­se kool läbi ae­ga­de“.

Leht­se koo­li al­gu­seks loe­tak­se aas­tat 1863. Sel­lel aas­tal 20. ok­toob­ril tä­his­ta­tak­se koo­li 155. aas­ta­päe­va. Leht­se kool asus kaua en­di­ses Pruu­na mõi­sas ja 2017. aas­ta sü­gi­sest alusta­ti kooliga juba ale­vis uues kes­ku­se­hoo­nes. Näi­tus teeb ta­ga­si­vaa­te en­dis­te­le ae­ga­de­le, hoo­ne­te­le ja ini­mes­te­le. Saab näha ku­na­gi­se koo­li­raa­ma­tu­ko­gu va­ni­maid säi­li­nud raa­ma­tu­id ja en­dis­te õpi­las­te poolt koos­ta­tud-kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id. Näi­tu­se­ga tä­his­ta­me ka Eu­roo­pa kultuuripärandiaastat.