Korilase salaelu

Raamatunäitus "Korilase salaelu"3.–30. ok­toob­ri­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Ko­ri­lase sa­la­elu“.

Ole­me läbi aas­ta­sada­de ol­nud ko­ri­las­rah­vas. Usi­nad ko­ri­lased toi­me­ta­vad metsa­des ja niitu­del ke­va­dest sü­gi­se­ni ning tai­med-mar­jad-see­ned töö­del­dak­se maits­va­teks hoi­dis­teks ja toh­ter­dus­teks. Uue ko­ri­lus­näh­tu­se­na on hil­ju­ti li­san­du­nud ka „kõ­ku­ta­mi­ne“ ehk kõn­ni-ja-kum­mar­da, te­ge­vus, mil­le käi­gus kor­ja­tak­se üles ma­ha­vi­sa­tud prü­gi. Aga oma mar­ja- ja see­ne­koh­ti ei aval­da­ta ku­na­gi teis­te­le, need jää­vad pe­re­kon­da ja pä­ran­da­tak­se põl­vest põl­ve edasi.