Ettevaatust! Näitus!

Näitus "Ettevaatust! Näitus!" Näitus "Ettevaatust! Näitus!"6.–29. no­vemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Et­te­vaa­tust! Näi­tus!“.

Liik­lus­kas­va­tu­sest läbi ae­ga­de. Näi­tu­se eks­po­naa­ti­deks on liik­lus­te­maa­ti­li­sed pla­ka­tid, vol­di­kud, õpi­kud, aja­kir­jad, klee­bi­sed, fo­tod, laua­män­gud ning eri­ne­vad liik­lus­ohu­tus­va­hen­did hel­ku­ri­test-kiiv­ri­test kuni lip­su­kes­te ja kin­nas­te­ni. Väl­ja­pa­ne­kud Ees­ti Va­ba­rii­gi 1930-nda­test aas­ta­test kuni tä­na­päe­va­ni välja.