(Eesti) Ettevaatust! Näitus!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Ettevaatust! Näitus!" Näitus "Ettevaatust! Näitus!"6.–29. no­vem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Et­te­vaa­tust! Näi­tus!”.

Li­ik­luskas­va­tus­est läbi ae­gade. Näi­tuse ek­spon­aatideks on li­ik­lus­temaatilised plakatid, voldikud, õpikud, ajakir­jad, klee­bised, fo­tod, lauamän­gud ning er­inevad li­ik­lu­so­hutus­va­hen­did helku­ritest-ki­ivritest kuni lip­sukeste ja kin­nas­teni. Väl­japanekud Eesti Vabari­i­gi 1930-ndat­est aas­tat­est kuni tä­napäe­vani välja.