Kaitseliit, Viru malev 100

Näitus "Kaitseliit, Viru malev 100"1.–29. no­vemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kait­se­liit, Viru ma­lev 100“.
Näi­tu­se ava­mi­ne 6. no­vemb­ril kell 18.00.

11. no­vemb­ril 1918. a võt­tis või­mu rii­gis Ees­ti Aju­ti­ne Va­lit­sus ning sa­mal päe­val pan­di alus Ees­ti Kait­se Lii­du­le. Üle­maks mää­ra­ti kind­ral­ma­jor Ernst Põd­der ja ju­ha­tu­se esi­me­heks Jo­han Pitka.
Pil­did näi­tu­sel rää­givad meie va­na­isa­de ja isa­de te­ge­vu­sest kait­se­liit­las­te­na tol­las­te päe­va­pilt­ni­ke sil­ma­de läbi. Vaa­da­kem neid ja hin­na­kem meie, nen­de jä­rel­tu­li­ja­te püüd­lu­si kaits­ta meie Isamaad.

Ela­gu Eesti!