(Eesti) Kaitseliit, Viru malev 100

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Kaitseliit, Viru malev 100"1.–29. no­vem­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kait­seli­it, Viru malev 100”.
Näi­tuse avamine 6. no­vem­bril kell 18.00.

11. no­vem­bril 1918. a võt­tis võimu ri­igis Eesti Aju­tine Val­it­sus ning samal päe­val pan­di alus Eesti Kaitse Li­id­ule. Üle­maks määrati kin­dral­ma­jor Ernst Põd­der ja juha­tuse es­ime­heks Jo­han Pitka.
Pil­did näi­tusel rää­gi­vad meie vanaisade ja isade tege­vus­est kait­seli­it­las­te­na tol­laste päe­va­p­ilt­nike sil­made läbi. Vaadakem neid ja hin­nakem meie, nende järel­tuli­jate püüd­lusi kait­s­ta meie Isamaad.

Elagu Eesti!