Luuletused, lood ja laulud

Raamatunäitus "Luuletused, lood ja laulud"30. ok­toob­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Luu­le­tu­sed, lood ja lau­lud“.

Kaks kir­ja­nik­ku, luu­le­ta­jat Leh­te Hain­sa­lu ja Han­do Run­nel tä­his­ta­vad sel­lel aas­tal oma 80 aas­ta juu­be­lit. Näi­tu­sel ongi väl­jas nen­de väga mit­me­külg­ne raa­ma­tu­va­ra­mu: luu­le­tu­sed ja lood nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le lugejatele.