Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitus8.–27. no­vemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas kunst­nik Re­gi­na Lukk-Toom­pe­re juu­be­li­näi­tus.

Kunstnik Regina Lukk-Toompere juubelinäitusTapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 27. no­vemb­ri­ni ava­tud tun­tud Ees­ti kunst­ni­ku Re­gi­na Lukk-Toom­pe­re juubelinäitus.
Ligi poo­le juu­be­li­näi­tu­se pilti­dest moo­dus­ta­vad il­lust­rat­sioo­nid Hol­lan­di kir­ja­ni­ku Toon Tel­le­ge­ni uusi­ma­le raa­ma­tu­le „Kõik on ole­mas. Lu­gusid ora­vast, si­pel­gast ja teis­test loo­ma­dest“. Ta­ga­si­hoid­li­ku­ma vär­vi­gam­ma­ga il­lust­rat­sioo­ni­de kõr­val saab näha ka kunst­ni­ku har­ju­mus­pä­ras­te in­ten­siiv­se­ma­te too­ni­de­ga il­lust­rat­sioo­ne raa­ma­tu­test „Mar­ja­ko­bar ja tei­si seto mui­nas­jut­te“, „Del­fiin De­li­la suur sõ­ber“ ja Mui­nas­ju­tud las­te­le ja suurtele“.