(Eesti) Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Näitus "Salapärasuste maa muinasjutud ja tegelased"

3. det­sem­brist 2018. a kuni 14. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Salapära­suste maa muinasju­tud ja tege­lased”.

Salapära­suste maal juh­tu­vad väga salapärased tege­vused. Meie nimetame neid muinasjut­tudeks. Muinasjutte kir­ju­tasid 4.a klas­si lapsed. Tege­lasi valmis­tasid 4.a tüdrukud.