Käsitööehetest jõulukuusk

Näitus-müük "Käsitööehetest jõulukuusk"4.–27. det­sem­bi­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus-müük „Kä­si­töö­ehe­test jõu­lu­kuusk“.

Jä­ne­da kä­si­töö­meis­ter Heli Ra­hu­oja val­mis­tab kau­ba­mär­gi He­li­hel­med all kä­si­töö­eh­teid ning on juba mit­meid aas­ta­id neid raa­ma­tu­kok­ku näi­tus­te­le too­nud. Tä­na­vu on eh­ted eks­po­nee­ri­tud oma­pä­ra­se „jõu­lu­kuu­se­na“.
Li­saks on hu­vi­lis­tel või­ma­lik soe­ta­da Heli kä­sit­si­val­mis­ta­tud looduskosmeetikat.