Aasta oodatuim aeg

Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"10. det­semb­rist 2018. a kuni 4. jaa­nua­ri­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aas­ta oodat­uim aeg“.

Jõu­lud on läbi ae­ga­de ol­nud põh­ja­la rah­vas­te kõi­ge suu­rem püha. Eri­ti oota­vad seda aega lap­sed, sest siis on ooda­ta pä­ka­pik­ke ja jõu­lu­va­na. Ikka sel­leks, et nad too­vad kaa­sa kin­gi­tusi. Ta­va­li­selt jõu­lu­lau­päe­val pü­ha­delaua üm­ber is­tu­des ja pi­du­rooga­sid maits­tes ongi ooda­ta jõu­lu­va­na. Vii­ma­ne aeg on õp­pi­da jõu­lu­luu­le­tusi ja val­mis­ta­da ise mõni oma­teh­tud jõu­lu­kink. Tule ja leia üks vah­va idee.