(Eesti) Aasta oodatuim aeg

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Aasta oodatuim aeg"10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta oo­da­tu­im aeg”.

Jõu­lud on läbi ae­gade ol­nud põh­jala rah­vaste kõige su­urem püha. Er­i­ti ootavad seda aega lapsed, sest siis on oo­da­ta päkapikke ja jõu­lu­vana. Ikka sell­eks, et nad toovad kaasa kin­gi­tusi. Tavaliselt jõu­l­u­laupäe­val pühade­laua üm­ber is­tudes ja piduroogasid mait­stes ongi oo­da­ta jõu­lu­vana. Vi­imane aeg on õp­p­i­da jõu­l­u­lu­ule­tusi ja valmis­ta­da ise mõni omate­htud jõu­lukink. Tule ja leia üks vah­va idee.